Διάρθρωση

Το ΣΠΣ ΣΕΣ έχει τη δομή μιας Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (ΕΘΕ) κατά τα πρότυπα των ΠΣ και ΜΠΣ της ΣΘΕΤ. Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning και προσφέρεται σε δύο (2) ανεξάρτητους αλλά συμπληρωματικούς εξαμηνιαίους κύκλους. Κάθε κύκλος διαρκεί 250 ώρες που κατανέμονται σε 16 εβδομάδες, αντιστοιχεί σε 9 μονάδες ECTS και εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε κάθε κύκλο ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις επιλογές τους και η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε κύκλου οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ (χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η ολοκλήρωση και των δύο κύκλων ή η σειρά ολοκλήρωσης κάθε κύκλου σε όσους επιλέξουν να εγγραφούν και στους δύο κύκλους).

Γνωστικά αντικείμενα της ΕΘΕ (αναλυτικός οδηγός σπουδών διατίθεται εδώ).

Μεθοδολογίες σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων/System on Chip με χρήση επαναδιατάξιμων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (FPGAs) ​

  • Εφαρμογές της γλώσσας περιγραφής υλικού VHDL για ανάπτυξη ιεραρχικών συστημάτων​
  • Εκμάθηση της ροής σχεδίασης FPGA ALTERA QUARTUS /NiosII EDK​
  • Εκμάθηση αρχιτεκτονικής συνθέσιμων μικροεπεξεργαστών (ALTERA NiosII, ZPUINO, openrisc)​
  • Ιεραρχική σχεδίαση και ενσωμάτωση περιφερειακών διασυνδεδεμένων με μικροεπεξεργαστές επί του ίδιου ολοκληρωμένου​

Αρχιτεκτονικές και προγραμματισμός σύγχρονων μικροελεγκτών​

  • Εκμάθηση της αρχιτεκτονικής ARM Cortex M3​
  • Προγραμματισμός ARM Cortex M3 και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση αναπτυξιακών εργαλείων όπως το STM CubeMX IDE και system workbench.​
  • Προγραμματισμός και ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Arduino IDE, ​

Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensor networks, WSN) και εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT)​

  • Τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης και προγραμματισμός συστημάτων (modules) επικοινωνίας (RF/BT/BLE/802.11/802.15.4)​
  • Πρωτόκολλα επικοινωνίας ανωτέρων στρωμάτων (HTTP, CoAP, MQTT…) και IoT υπηρεσίες (Xively, Thingspeak, dweet.io, freeboard.io)​

Ο 1ος κύκλος ΣΠΣ ΣΕΣ-Ι: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – EMBEDDED SYSTEM DESIGN & MICROCONTROLLER APPLICATIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (με χρήση Intel FPGAs)», εστιάζει στις τεχνολογίες σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση επαναδιατάξιμων ολοκληρωμένων (Field Programmable Gate Arrays - FPGAs) και αντίστοιχων εργαλείων σχεδίασης και ενσωμάτωσης-προγραμματισμού μικροελεγκτών.

Ο 2ος κύκλος ΣΠΣ ΣΕΣ-ΙΙ: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – EMBEDDED SYSTEM DESIGN & MICROCONTROLLER APPLICATIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (με χρήση μικροεπεξεργαστών ARM και Arduino)», εστιάζει στον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση μικροεπεξεργαστών ARM και της οικογένειας συστημάτων Arduino και αντίστοιχων εργαλείων σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών.